#USAvaalit Twitterissä

Eniten mainintoja keränneet sanat #USAvaalit-TwitterkeskustelussaKuvion aineisto koostuu aikavälillä 8.11.2016–10.11.2016 lähetetyistä julkisista Twitter-viesteistä, joissa on käytetty #USAvaalit-hashtagia. Vaalitulos selvisi 9.11.2016. Tarkastelun kohteena olleiden viestien kokonaismäärä on 19 648.

Aineisto on koottu R:n twitteR-pakettia hyödyntäen.

Mainokset

Elinvoimaa ja ympäristötuhoja – Talvivaaran kaivos mediassa vuosina 2010–2012

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla suomalaisen kaivosteollisuuden uudeksi lippulaivaksi nousi Sotkamossa sijaitseva Talvivaaran nikkelikaivos. Rakentamisvaiheessaan Talvivaara oli ensimmäinen mittava kaivoshanke Suomessa vuosikymmeniin ja samalla maan kaikkien aikojen suurin kaivoshanke. Kaivoksen toiminta käynnistyi suurin odotuksin syksyllä 2008. Mediassa hanketta kuvattiin esimerkiksi otsikoin ”Nälkämaan ihme”, ”Kainuun Klondyke” ja ”Onnenpotku koko Itä-Suomelle”. Talvivaaran osakseen saaman julkisuuden sävy muuttui 2010-luvun taitteessa kuitenkin nopeasti. Vuosien 2010–2012 kuluessa kaivos nousi otsikoihin enenevissä määrin ennen kaikkea ympäristövaikutustensa vuoksi.

Talvivaara2010-2012

1.) Helmikuussa 2010 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö ilmoitti suunnittelevansa muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenottoa. Erityisesti paikallistasolla nikkelikaivoksen uraanihanke nostatti runsaasti kritiikkiä Talvivaaran toimintaa ja menettelytapoja kohtaan.

2.) Syyskuussa 2010 julkisuuteen tuli tieto silloisen ympäristöministerin Paula Lehtomäen lähipiirin merkittävistä kaivosomistuksista. Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat Lehtomäen mahdollinen jääviys kaivosta koskevassa päätöksenteossa sekä epäily kaivosyhtiön osakekauppoihin liittyneestä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Lehtomäki ja hänen puolisonsa vapautettiin sisäpiiriepäilyistä marraskuussa 2010.

3.) Kevään 2011 kuluessa Kainuun Sanomissa käytiin vilkasta keskustelua Talvivaaran uraaniluvasta. Paikallisen väestön keskuudessa yhä suurempaa huolta alkoi herättää myös kaivostoiminnantoiminnan vesistöille aiheuttama uhka.

4.) Marraskuussa 2011 kaivoksen lähialueilleen aiheuttamat ympäristöhaitat nousivat laajalti myös valtakunnallisen mediahuomion kohteeksi. 8.11.2011 Helsingin Sanomat uutisoi Talvivaarasta otsikolla ”Jätekemikaalit pilaavat järviä – tutkija: Suomessa on ensi kertaa tehty meriolosuhteet sisäjärveen”. Talvivaara oli marraskuusta 2009 lähtien johtanut ympäristölupansa mukaisesti osan kaivosprosessin sulfaatti- ja metallipitoisista ylijäämävesistä ympäristöön ja kaivosalueen lähivesistöihin.

 5.) Maaliskuussa 2012 Talvivaarassa tapahtui kaivoksen työntekijän kuolemaan johtanut tapaturma. Tapaus nousi näkyvästi otsikoihin. Onnettomuus kytkeytyi osaltaan Talvivaaran lukuisten ongelmien ketjuun, ja herätti yhä enemmän epäilyjä kaivosyhtiön toimintakykyä kohtaan.

 6.) Maalis-huhtikuun vaihteessa poliisi ryhtyi tutkimaan Talvivaaran ympäristölupahakemuksen laatimisprosessia. Kaivoksen alkuperäinen ympäristövaikutusten arviointiselostus oli laadittu virheellisin tiedoin. Kevään 2012 kuluessa myös Talvivaaran uraanihanke herätti yhä laajempaa kritiikkiä.

7.) Marraskuun neljäntenä päivänä vuonna 2012 Talvivaaran kipsisakka-altaassa havaittiin vuoto, kolmannen kerran kaivoksen toimintahistorian aikana. Vuototapaus oli suuruusluokaltaan selvästi suurempi kuin aiemmat: jätevettä vuoti kipsisakka-altaasta kaiken kaikkiaan yli miljoona kuutiota, josta 220 000 kuutiota jouduttiin laskemaan suoraan luontoon.

Yksilöidyt_ympäristöongelmatAineisto: Helsingin Sanomen ja Kainuun Sanomien verkkoarkistot